Väginfrastrukturernas säkerhet ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samlade åtgärder för säkrare vägar (KOM(2006)0569 – C6-0331/2006 – 2006/0182(COD))#P6_TC1-COD(2006)0182 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 juni 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/ …/EG om förvaltning av vägars säkerhet