Avtal i form av skriftväxling om den interimistiska tillämpningen av tillägget till protokollet som fastställer de fiskemöjligheter och den ekonomiska kompensation som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien om fiske utanför Mauretaniens kust för perioden 15 november 1995-31 juli 1996