ДОКЛАД за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) Комисия по промишленост, изследвания и енергетика Докладчик: Владимир Уручев