Skriftlig fråga P-3874/09 från Bas Eickhout (Verts/ALE) till kommissionen. Importavgift som alternativ till gratis tilldelning av utsläppsrätter