Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/235 av den 24 januari 2019 om ändring av beslut 2008/411/EG vad gäller en uppdatering av de tekniska villkor som är tillämpliga på frekvensbandet 3400–3800 MHz [delgivet med nr C(2019) 262] (Text av betydelse för EES.)