Rådets beslut (EU) 2019/859 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2017 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i SPRFMO