MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om den ståndpunkt som ska intas av rådet beträffande antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)