Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll - Del V ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del V (KOM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))