Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Piata časť ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  24. novembra 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou – Piata časť (KOM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))