Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing – Vijfde Deel ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 november 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft – Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing – Vijfde Deel (COM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))