Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai — piektā daļa ***I Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dažus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru. Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai — piektā daļa (COM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))