Адаптиране на някои актове към процедура по регулиране с контрол - част пета ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол – адаптиране към процедурата по регулиране с контрол – част пета (COM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))