Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammet Media 2007 og om undertegnelse af en slutakt til aftalen (KOM(2007)0477 — C6-0328/2007 — 2007/0171(CNS))