Rådets beslut (EU) 2019/52 av den 20 december 2018 om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal om ändring av den befintliga tullkvoten för fjäderfäkött och beredningar av fjäderfäkött och om ändring av gällande tulltaxa för andra styckningsdelar av fjäderfä enligt bilaga I-A till kapitel 1 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan