Mål T-702/16 P: Tribunalens dom av den 18 september 2018 – Barroso Truta m.fl. mot Europeiska unionens domstol (Överklagande — Personalmål — Kontraktsanställda — Pensioner — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt nationella pensionssystem — Skada som uppstått genom den påstått otillräckliga information den myndighet som har befogenhet att teckna anställningsavtal lämnat sökandena i sitt förslag till sökandena avseende tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår — Ogillande av talan om skadestånd i första instans — Artikel 77 fjärde stycket i tjänsteföreskrifterna — Ekonomisk skada)