2008/65/EG: Kommissionens beslut av den 17 januari 2008 om ändring av beslut 2007/718/EG om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern [delgivet med nr K(2008) 29] (Text av betydelse för EES)