2007/502/EG,Euratom: Rådets och kommissionens beslut av den 25 juni 2007 om undertecknande på Europeiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan