Skriftlig fråga E-3801/09 från Michael Cramer (Verts/ALE) till kommissionen. Idrifttagande av järnvägen på Peloponnesos med sträckningen Korinth–Tripolis–Kalamata