Απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 για το διορισμό των μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Αυστρία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (2006/524/ΕΚ, Ευρατόμ)