Fælles holdning (EF) nr. 15/2008 vedtaget af Rådet den 6. juni 2008 i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (EØS-relevant tekst)