Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 296, 2013m