Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 296, 7 Νοεμβρίου 2013