Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/719 z dnia 30 kwietnia 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)