Kommissionens förordning (EU) 2019/36 av den 10 januari 2019 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller ämnet N-(2-metylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobensamid (Text av betydelse för EES.)