Υπόθεση C-217/17 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 5ης Ιουλίου 2019 — Mast-Jägermeister SE κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) [Αίτηση αναιρέσεως — Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων που αναπαριστούν κύπελλα — Κανονισμός (ΕΚ) 6/2002 — Άρθρο 36, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ — Γραφική αναπαράσταση — Άρθρα 45 και 46 — Χορήγηση ημερομηνίας καταθέσεως — Προϋποθέσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 2245/2002 — Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, και άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2]