Věc C-217/17 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 5. července 2018 – Mast-Jägermeister SE v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) „Kasační opravný prostředek – (Průmyslový) vzor Společenství – Přihláška (průmyslových) vzorů vyobrazujících poháry – Nařízení (ES) č. 6/2002 – Článek 36 odst. 1 písm. c) – Grafické vyobrazení – Články 45 a 46 – Přiznání dne podání – Podmínky – Nařízení (ES) č. 2245/2002 – Článek 4 odst. 1 písm. e) a čl. 10 odst. 1 a 2“