Direktiva (EU) 2019/983 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (Besedilo velja za EGP)