2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/983, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (Tekstas svarbus EEE)