YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)) Föredragande av yttrande: Zdzisław Krasnodębski