Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 156/2016 av den 8 juli 2016 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/377]