Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 czerwca 2015 r. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 czerwca 2015 r.#Deutsche Bahn AG i in. przeciwko Komisji Europejskiej.#Odwołanie – Konkurencja – Sektor ruchu kolejowego i świadczenia pomocnicze – Nadużycie pozycji dominującej – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Artykuł 20 i art. 28 ust. 1 – Postępowanie administracyjne – Decyzja nakazująca przeprowadzenie kontroli – Uprawnienia kontrolne Komisji – Prawo podstawowe do nienaruszalności miru domowego – Brak uprzedniego zezwolenia sądowego – Skuteczna kontrola sądowa – Przypadkowe wykrycie.#Sprawa C-583/13 P.