Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10150 — Ares/OTPP/TricorBraun) (Text s významom pre EHP) 2021/C 71/05