Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2203 (2020. gada 22. decembris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2018/659 I pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un atkarīgajām teritorijām to trešo valstu un to teritoriju daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju sūtījumus (Dokuments attiecas uz EEZ)