Decyzja Komisji (UE) 2020/969 z dnia 3 lipca 2020 r. określająca przepisy wykonawcze dotyczące inspektora ochrony danych, ograniczeń praw osób, których dane dotyczą, i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 oraz uchylająca decyzję Komisji 2008/597/WE