Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 303/2019 av den 13 december 2019 om ändring av bilaga VII (Erkännande av yrkeskvalifikationer) till EES-avtalet [2020/321]