Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1246 av den 2 september 2020 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet fenamifos i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES)