Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1246 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fenamifos, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)