Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1246 van de Commissie van 2 september 2020 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof fenamifos overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)