Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/477 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2021 για την έγκριση τροποποιήσεων των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε ορισμένα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης που υπέβαλαν η Φινλανδία και η Σουηδία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1672] (Τα κείμενα στη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)