Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/238 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji owotransferyna w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z dnia 11 lutego 2019 r.)