P8_TA(2015)0339 Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)) P8_TC1-COD(2013)0442 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/… om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar