Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 176, 24 Ιούνιος 2000