Mål C-364/16 P: Överklagande ingett den 1 juli 2016 av Trioplast Industrier AB av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 maj 2016 i mål T-669/14, Trioplast Industrier AB mot Europeiska kommissionen