Mål C-566/14 P: Domstolens dom (stora avdelningen avdelningen) av den 14 juni 2016 – Jean-Charles Marchiani mot Europaparlamentet (Överklagande — Ledamot av Europaparlamentet — Ersättning för kostnader för assistentstöd till parlamentsledamöter — Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp — Återkrav — Tillämpningsföreskrifter för parlamentets ledamotsstadga — Iakttagande av rätten till försvar — Principen om opartiskhet — Preskription — Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 — Artiklarna 78 – 81 — Delegerad förordning (EU) nr 1268/2012 — Artiklarna 81, 82 och 93 — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Skälig handläggningstid)