YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) Föredragande av yttrande: Fulvio Martusciello