Sprawa C-303/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Opatowie (Polska) w dniu 8 lipca 2020 r. – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. przeciwko KM