Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1500 av den 7 september 2015 om vissa skyddsåtgärder mot lumpy skin disease i Grekland och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1423 [delgivet med nr C(2015) 6221] (Endast den grekiska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)