Mål T-383/14: Tribunalens beslut av den 1 december 2016 – Europower mot kommissionen Offentlig upphandling av byggentreprenader — Anbudsförfarande — Konstruktion och underhåll av en trigenereringscentral utrustad med en gasturbin och därtill hörande underhåll — Avslag på en anbudsgivares anbud — Återkallelse av den angripna rättsakten — Anledning saknas att döma i saken