KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava Euroopa panus täieliku tööhõive saavutamisse