Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/540 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2020 για τη διόρθωση της πολωνικής γλωσσικής έκδοσης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)